top of page

Prof. Chuluun Danzan (Ph.D.), Mongolian State Honored Lecturer

Professor at Mongolian University of Sciences and Technology

Professor Danzan Chuluun, State Honored Lecturer of Mongolia is one of the pioneers to establish and develop high education in geology in Mongolia. He has been successfully working for 53 years as a lecturer, senior lecturer, associate professor, professor, and head of the professor team. Professor D.Chuluun was a director of the School of Geology, Mongolian University of Science and Technology (MUST) for 15 years. Now he is working as a chairman of the senior professors in MUST since 2005 and also a board member of the Association of Senior Teachers of Mongolia, a member of the editorial staff of "Teacher" magazine. Since 1988, he has worked as a scientific secretary of the degree awarding board in the field of Geology and Mineralogy for 34 years, and as a member and chairman of the board for 15 years. He established geological field practice camping in Tsenher and Tarnain Gol area and is guiding the field practice of Structural geology and geological mapping for more than 50 years. Professor Chuluun established the journal Geology in 2001 and worked as a general editor for 22 years.

Professor Chuluun has led a number of scientific and industrial projects and developed international cooperation with geologists and scientists from Russia, the USA, Germany, Canada, China, Korea, and Japan.


Skills and expertise


  • Field Geology

  • Geotectonics

  • Structural Geology


First language

  • Mongolian


Speak languages

  • Russian


Profile on MPTI: Link

Orchid: Link

Google Scholar: Link


Video Lectures: Link

Presentation: Link


Publications


Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв

Структура и рудоносность мезозойских гранитных массивов Приуланбаторского района. (Центральная Монголия) г. Иркутск ИГТУ. 1988.

 Нэгэн сэдэвт бүтээл

1.     Хос уулын районы геологийн тогтоц ба 1:50000 – ны комплекс зураглалын ажлын төсөл. УБ 1969. бакалаврын дипломын ажил.

2.     Структура и рудоносность мезозойских гранитных массивов Приуланбаторского района. Иркутск 1988 диссертаци.

1.     3.  Жанчивланский редкометальный гранитный массив. (Центральная Монголия). г. Иркутск изд-во ИГУ. 1984. с 112, Ю.В.Комаров Ю.А.Чернов и др.

3.     Региональные геологические системы гранитсводого тектогенеза. г. Иркутск изд-во ИГУ. 1984. с 112, А. Н. Иванов, А. А. Рапацкая

4.     Монголын геологийн зураг 1:1000000 масштабтай. Улаанбаатар. 1999. 14 хавтгай. Редакцийн зөвлөл

5.     Төв, Дорнод  Монголын геологи, структурын судалгаа УБ 2008. Манай эрдэмтэд цуврал 27 х.410.

6.     Монгол орны Геологи, Уул уурхайн ном.  УБ.2008. х. 720.

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

1.     Структурын геологи, геологийн зураглал. Улаанбаатар, MУИС-ийн хэвлэл 1979. х 139    

2.     Структурын геологи, геологийн зураглалын бодлого, дасгалын хураамж  Улаанбаатар, МУИС-ийн хэвлэл,1980. х 113       

3.     Структурын геологи, геологийн зураглалын бодлого, дасгалын хураамж. 2 дахь хэвлэл Улаанбаатар МУИС-ийн хэвлэл, 1984. х 113          

4.     Геологийн сургалтын дадлага         Улаанбаатар МУИС-ийн хэвлэл, 1981. х 141 Я.Болд, П. Дугараа

5.     Структурная геология и геологическое картирование. Улан-Батор-Иркутск. 1983. с 68 С. П. Плешанов,  А.А.Ромазина

6.     Геология и структура района Горхинского гранитного массива на аэрокосмоснимках (путеводитель геологической экскурсии). г. Улан-Батор. 1984. с 34 Ж. Ган-Очир, П. Галсан

7.     Сборник задача и упражнений по структурной геологии и геологическому картированию г. Улан-Батор. 1989. с 92    А. А. Белоголов

8.     Структур геологи, геологийн зураглал. Улаанбаатар 1992. х 132 Д.Товуудорж. Э.Батсайхан

9.     Геологийн зураглалын аргууд. Улаанбаатар. х 211 Я. Болд

10.  Зайнаас тандах геологийн судалгааны дасгалын цомог Улаанбаатар 2000, х 96 П. Галсан Р. Цэцэг

11.  Геологийн зургийн дасгалын цомог 2005, О.Мөнхцэцэг, Д.Жавхланболд, Р.Цэцэг

12.  Структур геологи, геологийн зураглалын дасгалууд 2005, О.Мөнхцэцэг, Д.Жавхланболд, Р.Цэцэг

13.  Структур геологийн зургийн бага атлас 2005, О.Мөнхцэцэг, Д.Жавхланболд, Р.Цэцэг

14.  Геологийн зураглалын сургалтын хээрийн дадлагын гарын авлага  УБ. 2008. Р.Цэцэг, Д.Чулуун

 

Редакторлаж, эмхэтгэсэн, редакцийн зөвлөлд орж ажилласан бүтээлүүд

1.     Вопросы геологии и металлогении Восточной Монголии. Уланбатор 1979. стр 273. эмхэтгэгч

2.     Монгол орны геологи уул уурхайн асуудлууд. Хэрлэнгийн экспедицийн 11-р бага хурлын илтгэлийн товчлол. Улаанбаатар 1997. хуудас 128. редакцийн зөвлөл

3.     МУТИС. Геологийн сургууль. Оюутны гарын авлага. Улаанбаатар. 1999. хуудас 320.  Редактор зөвлөх.

4.     Монголын геологийн зураг. Масштаб 1:1000000. Улаанбаатар 1999. 14 хэсэгтэй. Редакцийн зөвлөлд

5.     Проблемы геологии и металлогении Монголии. Научные труды КМГЭ. Выпуск 12. Уланбатор 1999. стр 66. Редакцийн зөвлөл

6.     ШУТИС. Геологийн сургууль. “Геологи” сэтгүүл № 1-20. Улаанбаатар 2000-2022 онууд. Ерөнхий эрхлэгч.

7.     ШУТИС. Геологийн сургууль. Оюутны гарын авлага. Улаанбаатар 2000. хуудас 424. Редактор

8.     Геологийн сургууль 40. Улаанбаатар. 2000.  хуудас 92.  редактор.

9.     Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл. Улаанбаатар. 2000. хуудас 154.  редактор.

10.  А.Пэрлэй “Дэлхийн хөгжлийн түүхэн товчоо” ном. хуудас 240. Редактор

11.  Эрдмийн дөрөө ТИС-ийн сонин: эрхлэгч 1993 оноос 2002 он

12.  “Шинжлэх ухаан технологи” сэтгүүлийн редакцийн гишүүн. 2000 оноос

13.  Оюуны өглөг түгээгчид.  Нийтлэлийн эмхэтгэл. 2000 он. хуудас 62.

14.  Геологийн сургуулийн 30 жилийн ойд. 16 мм-ийн хар цагаан баримтат кино. 14 минут

15.  ШУТИС-ийн 25 жилийн ойд зориулсан видео кино, бичлэг 40 минут.

16.  Бидний хагас жарны ажил амьдралаас. Ном Улаанбаатар. 2006. хуудас 57.

17.  “Геологи” сэтгүүлийн 36-р дугаарын оршил, өмнөх үг, дугаарын тухай босго үг

18.  Их хувь заяа.  Улаанбаатар 2005. х.148

19.  Төвийн хэвлэл, радио телевиз болон орон нутаг, сургуулийн хэвлэлд тэмдэглэл, найруулал, ярилцлага, хөрөг теле найруулал, мэдээ зураг 1000 гаруй материал бичиж нэвтрүүлж нийтэлжээ.

 

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлүүд

1.     Стратиграфия нижнедевонских отложений юго - западной части Прикеруленского прогиба. Ученые записки МонГУ. №3, И. Н. Фомин

2.     К вопросу стратиграфическом расчлении палеозойских образований низовьев р. Цэнхэр гол и Абаргайн гол. Научные записки Мон. ГУ №3. 1975. с 20-26, И. Н. Фомин

3.     О Керуленском офиолитовом поясе. Учёные записки МонГУ. №3 1976. с 87-100, В. А. Фомина, Ж. Ган-Очир

4.     К вопросу о палеогеоморфологическом реконструкции раннего девона центральной части Центрально-Азиатского складчатого пояса. “Хайгуулчин” №4. 1977. с 13-15, В. А. Фомина, И. Н. Фомин

5.     Баянцогтын районы доод девон конгломератад хийсэн ажиглалтын зарим дүнгээс. “Хайгуулчин” №3. 1977. с 21-23, С. Даваа

6.     Деятельность Керуленской межвузовской геологической экспедиции-яркий пример тесного сотрудничества монгольских и советских геологов. В кн: Вопросы геологии и металлогении Восточной Монголии. Улан-Батор. 1979. с 7-16, Д. Батсуурь, В. А. Наумов, Ж. Ган-Очир и др.

7.     Некоторые итоги изучения геологии и полезных ископаемых среднего течения р. Керулен. Там же. с 28-33, Ж. Ган-Очир, В. В. Демидов, В.А. Фомина и др.

8.     К вопроссу о палеогеоморфологических и палеотектонических реконструкциях на территории Восточной Монголии и Забайкалья в девоне. Там же. кн. с 67-77, И. Н. Фомин, В. А. Фомина

9.     Геологическое строение северо-западного участки Баяндабанского разлома. Там же. кн. с 99-100, Ю. А. Чернов, Ж. Ган-Очир, Я. Болд

10.  Жанчивланский редко-метальный гранитный массив.    Изд-во Иркутского унив. г. Иркутск. 1984. с 112. соавтор. Гл. 1.111, Ю. В. Комаров, Г. С. Вахрамеев и др.

11.  Роль локальных и региональных структурных факторов локализации орудения в Жанчивланском гранитном массиве Центральной Монголии. В кн: Вопросы геологии и металлогении Восточной Монголии. УБ. 1985. с 140-154, А. А. Белоголовкин

12.  Структура и рудоносность мезозойских гранитных массивов Приуланбаторского района. Центральная Монголия. Автореферат диссертации  г. Иркутск  1988. с.24.

13.  Жанчивланская сигмойда и её влияние на размещение магматизма. ВИНИТИ. Деп. №1132. 15 марта 1982г     В. И. Сизых, С. Дашдаваа, С. Дандар, Ч. Сэрээготов

14.  Баянцагааны боржингийн биетийн структурын зарим онцлог. ПДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №1. 1990. с 101-107

15.  Геодинамические условия формирования рудномагматических систем  Хэнтэйского свода. В кн. Геология, поиски и разведка месторож-дений рудных полезных ископаемых Иркутск. 1991. с 54-67, А.А. Белоголов, О. Гэрэл

16.  Богд уулын боржингийн геохимийн онцлог. Эрдэм шинжилгээний бичиг 1992, Д. Банзрагч, Д. Бат-Өлзий

17.  Богд уулын боржингийн геохимийн онцлог. Эрдэм шинжилгээний бичиг 1993. О. Гэрэл, Д. Бат-Өлзий

18.  Стронцийн шинэ ордын геологи структурын онцлог Эрдэм шинжилгээний бичиг 1994. х 76-82, Ш. Баасандорж, Д. Батболд

19.  Обьемная модель редкометальных рудномагматических систем Центральной Азии В кн. Рудное месторождение. А.А.Белоголовкин

20.  Горхийн боржингийн биетийн структурын онцлог. Эрдэм шинжилгээний бичиг №2. 1990. х 94-98

21.  Их Хайрханы боржингийн бүлэг биетийн структурын зарим онцлог. Эрдэм шинжилгээний бичиг №2. 1990. х 99-105, А.А.Белоголовкин, А.Сэлэнгэ

22.  Структура и золотоносность черносланцевых толщ Баянхонгорской  палеорифтовый зоны (Монголия)   Проблемы геологии и металлогений Монголии (Труды Керуленской международной геол. экспедиции вып.- 12 Уланбатор. 1999. с 16-28) Ю.В.Комаров, A.A.Белоголовкин

23.  Металлогения золота Восточного Забайкаль        Проблемы геол. и металл. Монг. Труды КМГЭ вып 12. 1999. с 35-47. A.A.Белоголовкин

24.  Цагаандэлгэрийн талбайн геологийн шинэ мэдээлэл       Геологи. 2000. №1. х 67-70 Ч. Минжин, С. Дандар

25.  Цагаандэлгэрийн орчмын магматизм ба хүдэржилт Геологи. 2000. №1. х 70-72. С. Дандар

26.  Mesozoic granitic magmatism and mineralization evidence from Central Mongolia Геологи. 2000. №1. х 56-59, B. Munkhtsengel, S. Iizumi, Sh. Davaa

27.  Mesozoic magmatism in the Khentey Range. Mongolia Treatises of XIII Kerulen international conference of geology. Shijiiazhuang P. R China. May 2001., No. 22, Ochir Gerel

28.  Проф. О.Гэрэлийн сургалт-эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа. Геологи №4. 2001. х 9-29, Ж.Лхамсүрэн, В.Балжинням

29.  Богд уулын боржингийн массивын петрохимийн онцлог. Геологи №4. 2001. х 107-114, С. Хишигсүрэн, С. Дандар

30.  Цагаандэлгэрийн дүүргийн газар доорхи усны гидрогеологийн асуудалд. Геологи №5. 2002, Н. Батсүх, Р. Цэцэг

31.  Цагаандэлгэрийн вулкан-плутон структурын зарим онцлог. Геологи сэтгүүл №5. 2002. С. Дандар, О. Мөнхцэцэг

32.  Геологи минералогийн ухааны доктор, профессор Найдангийн Батсүхийн эрдэм шинжилгээ, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа. Геологи №6,7. 2002. х 9-25, М.Алей, Д.Оюун, Я.Болормаа

33.  Хотонтын талбайн геофизикийн мэдээллийн урьдчилсан боловсруулалт, тайлалт. Геологи №6,7. 2002. х 208-212, Н.Баатар, Г.Сэнгэдорж

34.  Мөнгөнцээж формацийн структурын зарим онцлог.        Геологи №9. 2003. х 120-131, Д.Жавхланболд

35.  Хангайн бассейны геологи неотектоникийн асуудалд. МУИС. Геологийн асуудлууд 2003 №222. х 94-108, Д. Жавхланболд, Ч.Төмөрчөдөр, Ш.Лхүндэв

36.  Геофизикийн цогц судалгаанд профессор П. Дугараагийн оруулсан хувь нэмэр. Геологи №11. 2004. х 11-19, Ж.Ган-очир

37.  Хотонтын районы гүний тогтоц Геологи №11. 2004. х 28-37, П.Дугараа, Х.Цээдулам

38.  Геологийн зураглалын ажлын өнөөгийн байдал, цаашдийн чиг хандлага. Геологи №12, 2005

39.  Геологийн сургалтанд хээрийн дадлагын үүрэг роль, Геологи №12, 2005. О.Мөнхцэцэг, Д.Жавхланболд.

40.  И.Сүхбаатар, Д.Чулуун, Элгэнбулгийн рашааны химийн найрлагын судалгаа, Геологи №12, 2005. х     

41.  С.Хишигсүрэн, Ю.Такахаши. ХГ.Дилл, Д.Чулуун. Богд уулын боржингийн массивын геологи. ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг 66. (86) 2005. хуудас 62-71.

42.  О.Мөнхцэцэг, Д.Чулуун. Цагаандэлгэрийн мезозойн магмын чулуулгийн бодисын судалгааны зарим шинэ үр дүн. Разыме англи хэлээр. Шинжлэх ухаан технологи сэтгүүл. 2. 2005. х 8- 20.

43.  Н.Батсүх, Р.Алтанчимэг, Д.Чулуун. Хотонтын талбайн геоэкологийн нөхцөл. Геологи сэтгүүл. 14. 2006. 132-139.

44.  Д.Чулуун, Г.Наранцэцэг, Р.Цэцэг, Ж.Даваасүрэн бусад. Хөгнө Тарнайн голын геологийн тогтоцын талаархи зарим мэдээлэл, санал. Геологи сэтгүүл 15. 2006. х 7-14.

45.  Д.Чулуун, С.Жаргалан 2007, Проф. Г.Ухнаагийн эрдэм шинжилгээ, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа. Геологи сэтгүүл 17. х 7-14.

46.  Д.Чулуун, Р.Цэцэг, Г.Наранцэцэг, Ж.Даваасүрэн бусад Хөгнөханы хөрзөн чулууны хайргын тухайд. Геологи сэтгүүл 17. 2007. х.14-19.

47.  Д.Чулуун, Р.Цэцэг, Г.Наранцэцэг, С.Даваасүрэн бусад Хөгнө-Тарнайн голын хагарлын тухайд. Геологи сэтгүүл 17. 2007. х 19-22.

48.  Д.Чулуун, Ж.Даваасүрэн.Мөрөнгийн геологийн сургууль. Геологи №25.2013.х.18-20

49.  Ж.Ган-Очир, Д.Чулуун, Ц.Мөнгөншагай. Монголын геологийн зураглал. /Судалгааны түвшин зорилт/. Геологи №25.2013.х.21-29

50.  Ц.Мөнгөншагай, Ж.Ган-Очир, Д.Чулуун Хөгнө Тарнайн геологи структурын судалгааны эхлэл.. Геологи №25.2013.х.98-110

51.  Д.Жавхланболд, Д.Бат-Өлзий, Д.Чулуун. Хадаасан хувирмал цөм бүрдлийн петрографийн хэв шинж. Хайгуулчин 2019.№61.х.149-157

52.  Д.Жавхланболд,  Д.Чулуун, О.Төмөртогоо. Ө.Мөнхтулга, Г.Баярмаа.Хадаасан хувирмал цөм бүрдэл. Хайгуулчин 2017. №58. х.56-64

53.  Д.Жавхланболд, Б.Батмөнх, Д.Чулуун. Хадаасан цөм бүрдлийн деформац. Хайгуулчин 2018. №59. Х. 125-131

54.  Кордилльерийн төрлийн цөм бүрдлийн судалгаа. Д.Жавхланболд, Д.Чулуун. Хайгуулчин 2019. №60.х. 62-74

55.  Javkhlanbold D, Chuluun D, Bayanmunkh B, Bayartsengel 2020, Ts Structural analysis and deformation characteristics of the Hadaasan metamorphic core complex in the junction of the  Hangay and Hentii mountain  ranges.Геологи сэтгүүл №34.х.112-121

56.  Д.Чулуун “Богд уул, цэцээ гүн” аялал Геологи стгүүл №35.

57.  Д.Чулуун. 2021, Дэлхийд танигдаж хүндлэгдсэн эрдэмтэн. Геологи сэтгүүл №36. х 196-198

 

 

Илтгэлүүд

1.     К вопросу о палеогеоморфологической и палеотектонической реконструкции на территории Восточной Монголии Забайкалья в девоне. Тезисы докладов первой научной конференции Керуленской Межвузовской геологической экспедиции  г. УБ, 1977. с 22-24, И.Н.Фомин, В.А.Фомина

2.     Основные результаты работ Керуленской геологической экспедиций за 1974-1976г. Там же. с 5-7. Д.Батсуурь, В.А.Наумов, Ж.Ган-Очир и др.

3.     Некоторые результаты изучения геологического строения и полезных  искапаемых Жанчивланского рудного района. Там же. с 9-11, Ж.Ган-Очир, С.Дашдаваа, С.Дандар и др.

4.     Некоторые закономерности эволюции химизма вулканических поясов Монголии, Забайкалья. Там же с 24-26, В.А.Фомин, И.Н.Фомин

5.     Керуленская Межвузовская геологическая экспедиция. Итоги и перспективы. Вопросы геологии Восточной Монголии и сопредельных территорий. Тезисы докладов II научной конференций Керуленской межвузовской геол. экспедиции. ã. Иркутск. 1980, С.Дашдаваа, С.Б.Леонов, Ч.Авдай, В.М.Степанов.

6.     Жанчивланская сигмойда и её влияние на размешение магматизма. Там  с -6, В.И.Сизых, С.Дашдаваа, С.Дандар и др.

7.     Методологические основы структурно-петрологических исследований редкометальных гранитоидных массивов мезозоя Восточной Монголии.            там же. с 7-8, В.А.Наумов, Ж.Ган-Очир, В.Балжинням

8.     Геолого-структурное положение Жанчивланского района по данным геолого-геофизических исследовании. Современное состояние и пути дальнейшего развития геофизических исследований в МНР. /Тезисы докладов/. г.Уланбатор, 1980. с 24-26, П.Дугараа, Ж.Ган-Очир, С.Дашдаваа,  Г.С.Вахромеев

9.     К вопросу о применении среднемасштабных геолого-гравиметрических исследований в МНР. Там же. с 46-49, П.Дугараа, А.Дагвацэрэн, С.Дашдаваа,  Ж.Ган-Очир

10.  Трещинная тектоника Жанчивланского гранитного массива. /Тезисы докладов III научной конференции КМГЭ. Посвяш. 40 летию Мон ГУ / Улан-Батор. 1982. с 6-8, А.А.Белоголовкин

11.  Структурные особенности Горхинского гранитного массива. Там же. С. 22-23, С.Ойдов, О.Батбаяр, Л.Я.Литвинцева

12.  О Некоторых геометрических закономерностях распеределения структурных элементов и оруденения в Жанчивланском  гранитном массиве. Там же. с 25-26, А.А. Белоголовкин, Ж.Ган-Очир

13.  Анализ комплексного геологического дешифрирования аэрокосмических материалов. Тезисы докладов международного геол. семинара Х Совешание, Ж.Ган-Очир, Ï.Галсан

14.  Горхинского и Жанчивланского районов. Методы дистанционного зондирования в гелогических исследованиях. Группы по дистанционному  зонд-ю: Земли с помощью аэрокос. “Интеркосмос” соц. стран. УБ. 1984. с 21-23

15.  Некоторых результаты статистического района. Вопросы геологии Восточной Монголии и сопредельных территорий. Тезисы докладов IY научной конференции КМГЭ /Иркутск. 1984. с 11-13, Р.М.Лобацкая, Ю.А.Чернов

16.  Геологическое строение района  Баянцаганского гранитного массива. Там же с. 20-22, Д.Товуудорж

17.  Некоторые результаты структурного изучения Авдарбаянского и Баянцаганского гранитых массивов. Там же. с 20, Ю.А.Чернов, Д.Товуудорж, О.Батбаяр

18.  Реконструкция полей тектонических напряжений в кинематике разломов района. В кн: Вопросы геологии и полезных ископаемых центр и восточ. Монголии. Улан-Батор. 1987. с 19-23, Р.М.Лобацкая, Ю.А.Чернов

19.  Особенности структуры нижнедевонских отложений Баянцогтинского района. Там же. с 24-25, Э.Батсайхан, Д.Товуудорж, Г.Бадарч

20.  Сдвиги-надвиговые системы купольных структур западного Забайкалья центральной  монголии и их роль размещении флюоритовой минерализации. Там же. с 35-36, А.А.Белоголовкин

21.  Роль кольцевых концентрических структур в размешении рудоносных мезозойских гранитоидных массивов Южно-Хэнтэйского /Приуланбаторского/ района. Там же. с 36-38, Ж.Ган-Очир, А.Баясгалан Г.Оюун, Л.Хүрэлбаатар

22.  Структурно-магматическая и рудная зональность мезозойских гранитных массивов Центральной Монголии. Там же. с 38-40, А.А.Белголовкин

23.  Дуговые и кольцевые структуры Дзунбаинского гранитного массива. В.кн: Космос земле. Тезисы докладов научной конференции, посвяшнной 20 летию принятия программа космических исследований “Интеркосмос” соц. ñтран. Уланбатîр. 1987, с. 31-33, А.Баясгалан, П.Галсан

24.  Некоторые особенности блокового строения Приуланбаторского района  линейные и кольцевые структуры территории МНР.       Улан-Батор, 1989. с 58-59, Я.Болд

25.  Геолого-структурные особенности развития Хэнтэйского свода. Вопросы геологии и металлогении Монголии и сопредельных территории. Иркутск, 1989. с 19-20, О.Гэрэл, А.А.Белголов

26.  Редкометальные рудно-магматические системы Хэнтэйского свода. с 42-44, А.А.Белоголов

27.  Деформационные структуры Приуланбаторского района. /Цент-ральная  Монголия/.    Там же. с 91-92, Ю.А.Чернов

28.  Результаты комплексного исследования Приуланбаторского районе. В кн. Проблемы геологии и металлогении Центральный Азии, Иркутск 1995. с  27-28, П.Дугараа, Г.Ухнаа

29.  Некоторые результаты геолого - тектонических и геохимических исследовании района Дэлгэрхаан. Там же. с 45-46, Г.Ухнаа, Д.Дагвадорж

30.  Онон-Балжийн сав нутгийн пермийн хурдасны асуудалд. Монголын геологи уул уурхайн асуудалд. 1995. х 29-30, Д.Дагвадорж, Г.Бадрах

31.  Онон-Балжийн сав нутгийн хожуу прокембрийн хурдасны стратиграфийн асуудалд.        Монголын геологи, палеонтологийн асуудал. Улаанбаатар 1995. х 72-74, Ч.Минжин, Г.Бадрах

32.  Монгол орны эрдэс баялаг, түүний хэтийн төлөв. Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн бодлого XXI зууны тогтвортой хөгжил. Улаанбаатар 1998, х 11, О.Гэрэл, Ж.Лхамсүрэн

33.  Геологийн боловсрол. Мөн эмхтгэл, х 259, О.Гэрэл, Ж.Лхамсүрэн

34.  О деформационных структурах юга Сибирии и внешней Монголии и их рудноносности. Известия вузов Сибири. серия наук о земле Вып 4-5 Иркутск 1999. с 137, Ю.А.Чернов

35.  Геологийн мэргэжилтэн бэлтгэх асуудалд. 2000 он Шинжлэх ухаан технологийн бодлого. Улаанбаатар 1999. О.Гэрэл, Ж.Лхамсүрэн

36.  Mesozoic magmatist in the Khentey Range. Mongolia         Treatises of XIII kerylen international conference of geology. Shijiazhuang P.R China. May 2001 ., No 22, Ochir Gerel

37.  Геология наука без границ (Керуленской международной геологической экспедиции КМГЭ). Известия вузов Сибири серия наук о земле г. Иркутск 2006. стр 7-13. И.М.Головных, А.Н. Иванов, О.Гэрэл

38.  Первые годы КМГЭ. Известия вузов Сибири серия наук о земле г.Иркутск 2006. стр. 178-179

39.  Новые данные о золотой минерализации северо - восточной части Ар Хангая. Известия вузов Сибири. Серия наук о земле г. Иркутск 2006. стр 179-180.

 

Үйлдвэр практикт нэвтрүүлсэн бүтээл

 

1.     Геологическое строение и полезные искапаемые низовьев р.р. Цэнхэр гол и Мурэн гол. Отчёт результат о гелого съемочных работ м-ба 1:200000, проведенных Дашбалбарской партией в 1973-1974 г. УБ. 1975. с 320 с приложением. Ж.Ган-Очир, В.А.Фомина, С.Дашдаваа, Я. Болд и др

2.     Геологическое строение и полезные ископаемые Жанчивланского рудного узла. Отчёт Жанчивланской ПСП №9, о результатах проиского-съемочных работ м-ба 1:50000, Выполенных в Жанчивланском рудном узле в 1976-1978 г. Улан-Батор, 1979. 2-х томах с прил. I том с 319. II том с 266, С.Дашдаваа, Ж.Ган-Очир, С.Дандар, Я.Болд

3.     Геологическое строение и полезные ископаемые части листов. Отчёт о результатах поисково съемочных работ м-ба 1:50000, Выполненых Баянской партией  Центрального аймака 1979-80г. Улан-Батор. 1981. с 365 с прилож. Д.Товуудорж, С.Дандар, Я.Болд, П.Дугараа

4.     О результатах общих поисков масштаба 1:50000, выпольненых Тола-Керуленской партией в Центральном аймаке за 1981-1983 г. Улан-Батор. 1984 г. с 284, Д.Товуудорж, Г.Ухнаа и др.

5.     Проект на производство геологической съемки масштаба   1: 200000 В Хэнтэйском аймаке МНР в пределах листов. Улан-Батор 1973. с 133 с, прилож. Ж.Ган-Очир, Я.Болд, А.Баасанжав

6.     Дополнение к проекту Дашбалбарской  партии на производство геол. съемки м - ба 1:200000. г. Улан-Батор . 1974 г. с 136 с прилож. Ж.Ган-Очир, Я.Болд, С.Дашдаваа, Г.М.Устименко

7.     Проект на производства поиского - съемочных работ м-ба 1:50000 в Цент. аймаке МНР в пределах листов на 1979, 1980г. Баянская поиского-съемочная партия №9. Уланбатор. 1978г. с 136 с прилож. С.Дандар, С.Ойдов, Я.Болд, О.Батбаяр

8.     Дополнение к проекту Жанчивланской партии №9 на производство геолого-съемочных работ м-ба 1:50000 на 1978 г. Уланбатор. 1978г. с 56, Ж.Ган-Очир, С.Дашдаваа, Я.Болд

9.     Проект на проèзводство поисковых работ на рудное олово, золото в междуречье Тола и Керулен на 1981-1984 г. Уланбатор. 1981. с 70, С.Дандар, Д. Товуудорж, М. Дамдинбат, Н. Арвисбаатар

10.  Лүн Дашинчилэн-48.41 БГ, 42-АВ хавтгайн геологийн тогтоц, ашигт малтмал, Туулын тохойрлын геофизик, геохими, геологийн цогцолбор судалгааны тайлан  Улаанбаатар. 1988. П. Дугараа болон бусад

11.  Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Бүрэн, Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумдын нутагт явуулсан 1:50 000-ны ерөнхий эрэл зураглалын ажлын тайлан Улаанбаатар. 1994 он. х 165, Д. Лхагвадорж,  Г. Болд, Ч. Гүндсамбуу

12.  Салхитын хөндийн баруун дээд жалганы алтны шороон ордын нарийвчилсан хайгуулын ажлын тайлан. ШУТЗ-д 18/95. ЭБЗ-д 24/I95. х 72           

13.  Онон-Балжийн сав нутгийн 1: 50000 зураглалын тайлан 1995 он. Г.Бадрах, Д. Дагвадорж

14.  Цагаандэлгэрийн талбайд 1999-2001 онд гүйцэтгэх 1:50000 масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын төсөл          1999. х 14, Ø.Батжаргал

15.  Галбын говийн 1:50 000 зураглалын тайлан. 1998 он, х 172, Б. Алтангэрэл, Ц. Жамсранжав

16.  Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянцагаан сумдын нутагт явуулсан 1:50 000 зураглал дахь эрлийн ажлын тайлан L-48-60-A,Б,В,Г, L-48-Улаанбаатар, 2001 он. х 295, хавсралт зураг 36 ш. Ч. Минжин, С. Дандар болон бусад

17.  Таван хар овоо (ТХО 50) талбайд  2001-2003 онуудад явуулах 1:50000 масштабтай зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын төсөл, төсөв. Улаанбаатар, 2001 он. х 87, хавсралт 12, С. Дандар, Б. Жанчив

18.  Хотонтын (ХО 50) талбайд 2002-2004 онуудад хийх 1:50 000 масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн төсөл. Улаанбаатар, 2002 он, С.Дандар, Б. Жанчив, х.107

19.  Хотонтын дүүрэгт хийсэн 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (L-48-25-A,Б, L-48-13-A,Б ,B,Г) Улаанбаатар, 2005, 2 дэвтэр I дэвтэр х 1-213, II дэвтэр х 214-393. хавсралт зураг 57. Д.Жавхланболд, С.Дандар, Б.Жанчив, бусад

20.  Хэрлэнгийн их тохойролд Японы “ALOS” дагуулын мэдээллэлийг ашиглаж геологийн зураг зохиох төсөл. 2006. х 90. хавсралтууд. ҮХЯаманд А.Баясгалан, Э.Молор

21.  Баян - Өндөрийн (Өгий нуур) дүүрэгт хийх 1:50000 масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын төсөл 2007. Хавсралт зургууд. Хуудас 113. ҮХЯамны тендерт.  А.Баясгалан, С.Дандар, Э.Молор

22.  Самартайн  талбайн хайлуур жоншны ордын нарийвчилсан хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан 2007. хуудас  хавсралт зургууд Б.Энхбаяр, НаранцэцэгProf. Chuluun Danzan (Ph.D.), Mongolian State Honored Lecturer
bottom of page