top of page

Dr. Javkhlan Otgonkhuu (Ph.D.)

Senior geologist at Telmen Resource LLC

My research interest lies in the petrology of the metamorphic and igneous rocks, with application to their tectonic history. I would like to contribute the implications for paleo-ocean closure, subduction and collision tectonics in the CAOB in my country.


Skills and expertise


  • Metamorphic Petrology


First language

  • Mongolian


Speak languages

  • English


Profile on MPTI: Link

Orchid: Link

Google Scholar: Link


Publication


Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв буюу нэг сэдэвт бүтээл


Metamorphism of eclogites and associated metamorphic rocks in the Chandman district, Lake Zone, SW Mongolia. Геологийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци: /№96, электрон хувилбартай/ Э/Ш-ний удирдагч Доктор (Ph.D), профессор Akira Takasu, 2014.09.26. Япон, Хуудас-142х


Ном сурах бичиг, гарын авлага


Mineral Resources of Mongolia: Silver deposits.-Modern Approaches in Solid Earth Sciences-19, Springer, Editors. Gerel, O., Pirajno, F., Batkhishig, B., Dostal, J.: 2021.-453. Doi: 10.1007/978-981-15-5943-3


Инженерийн лавлах 13: Цуврал ном.- УБ: ШУТИС-ийн хэвлэл, Ред. Б.Алтанзул, Б.Мөнхцэнгэл, Б.Батхишиг: 2016.-750х.-ISBN-978-99978-0-020-6


Монголын геологи ба ашигт малтмал III боть: Кайнозойн эффузив чулуулаг.-УБ: Соёмбо принтинг, Ред. О.Гэрэл: 2011.-438х.-ISBN-978-99929-4-653-9


Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл


Metamorphic pressure-temperature evolution of garnet-chloritoid schists from the Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, D.Batulzii, M.F.Kabir // Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, Sendai.-Japan., 2013.- pp. 255-266

K-Ar ages of amphibole-rich metamorphosed veins in eclogite bodies from the Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, M.F.Kabir, D.Batulzii // Earth Science (Chikyu Kagaku), Tokyo.-Japan., 2014.- pp. 89-96


Multiple Metamorphic Events Recorded within Eclogites of the Chandman District, SW Mongolia /Terbishiinkhen O. Javkhlan, Akira Takasu, Md Fazle Kabir, Dash Batulzii// Minerals 9(8):495, 2019. DOI:10.3390/min9080495


Geochronology and tectonic implications of the Urgamal eclogite, Western Mongolia / Naemura, K., Erdenejargal, C., Javkhlan, T. O., Kato, T., & Hirajima, T. // Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 115: 357-364, 2020. doi:10.2465/jmps.191126


Book Chapter


Javkhlan, O.Munkhtsengel, B., Silver Deposits, Modern Approaches in Solid Earth Sciences , 2021, 19, pp. 265–279


Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл


Субдукцын бүсийн геологи, магматизм, хүдэржилтийн судалгаа, хэтийн төлөв: Эрдэм шинжилгээний тайлан / Б.Мөнхцэнгэл, О.Гэрэл, О.Төмөртогоо, А.Чимэдцэрэн, Б.Батхишиг, Д.Алтанхуяг, Ө.Бүрэнжаргал, О.Жавхлан, Б.Алтанзул, Б.Ундармаа, Б.Соёлмаа // - УБ: ШУТИС хэвлэл., 2019.


Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдын нутагт орших нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан / В. Ганзориг, О. Жавхлан, Брендан Статс, О. Билгүүн // -УБ: Тэлмэн Ресурс ХК., 2020

Dr. Javkhlan Otgonkhuu (Ph.D.)
bottom of page